Regulamin sklepu internetowego

„Z babcinej spiżarni”

obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2020 roku.Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.zbabcinejspizarni.pl
Dane Sprzedawcy:
OBP Incentive & Sport Travel Sp. z o. o.

02-804 Warszawa, ul. Kraski 53A
NIP 525-21-31-520 REGON 014991511 KRS 0000138414

Adres e-mail: sklep@zbabcinejspizarni.pl

Bank Millennium, numer konta 97 1160 2202 0000 0000 2983 9750

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu:  +48 570 505 303 lub +48 696 008 473 (opłata według cennika operatora) lub
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@zbabcinejspizarni.pl


§ 1. Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
2. Kupujący – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: www.zbabcinejspizarni.pl
6. Towar – rzecz prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Moje Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, w tym dane dotyczące zwrotów produktów, rachunków, adresów, informacji osobistych, bonów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem i za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.zbabcinejspizarni.pl, prowadzony przez Sprzedawcę i którego właścicielem jest Sprzedawca, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jednoznacznie co najmniej rodzaj i ilość Towarów oraz inne dane umożliwiające realizację Zamówienia.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.).
13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683).

§ 2. Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.zbabcinejspizarni.pl/regulamin  Regulamin można pozyskać, odtwarzać i utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin jest również wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego na jego żądanie.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia a przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest konieczna do przeglądania jego oferty czy do złożenia Zamówienia, ale aby zarejestrować konto należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
3. Sklep Internetowy prowadzi również sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet skierowaną do przedsiębiorców w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Dostęp do treści w ramach Sklepu Internetowego jest bezpłatny.
5. Każdy kto korzysta z dowolnej funkcji Sklepu Internetowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługą plików cookies, oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa typu CHROME – wersja minimalna wersja minimalna 60., FIREFOX – wersja minimalna 54 INTERNET EXPLORER – wersja minimalna 11 , OPERA – wersja minimalna 45, SAFARI – nie obsługiwane, z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji/programów JAVA SCRIPT
b) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768
c) system operacyjny: windows, linux, android, ios
7. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedawcy czy osób trzecich.
8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności przez dodanie Towarów do koszyka, utworzenie konta przez Kupującego, zapisanie się na newsletter czy złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.
9. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające m.in. na:
a) umożliwieniu składania Zamówień przez Kupującego na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
b) umożliwieniu rejestracji konta przez Kupującego w Sklepie Internetowym,
c) dostarczaniu treści dotyczących Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę oraz informacji handlowych czy marketingowych, w tym za pomocą newslettera, jeśli Kupujący wyraził na to zgodę.
10. Dostarczenie treści dotyczących Sklepu Internetowego oraz informacji handlowych czy marketingowych za pomocą newslettera odbywa się po zapisaniu się na newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail i potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu zwrotnym.
11. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.

§ 3. Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: www.zbabcinejspizarni.pl  są cenami brutto podanymi w walucie PLN. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu. Do cen brutto każdorazowo na etapie składania Zamówienia dodawane są koszty transportu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Zamówienia na Towary są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularza zamówień na niej umieszczonego, do którego system odsyła po dodaniu Towaru do koszyka.
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.
5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.) będą realizowane w ciągu następnych dwóch dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni, poza wskazanymi w zdaniu pierwszym, w których nie będą realizowane Zamówienia Towarów.
6. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania konta lub zakładając przy składaniu Zamówienia jednocześnie konto. Konto można założyć także przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Kiedy konto jest już założone najpierw trzeba dokonać logowania, podając adres e-mail i hasło, a potem złożyć Zamówienie.
7. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest podanie wszystkich danych, jakie są wymagane przy wypełnianiu formularza, zgodnych z prawdą i aktualnym stanem faktycznym, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy, adres (kod pocztowy, miasto, kraj), nr telefonu kontaktowego, numer NIP, adres dostawy. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (wymagane). Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail oraz dane firmy i w przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznym dokona płatności za Zamówiony Towar.
8. W wypadku gdy podane dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a system mimo to przyjął Zamówienie Sprzedawca ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.
9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby widniejące na stronie www.zbabcinejspizarni.pl informacje o sprzedawanych produktach, takie jak: opis, składniki, wartość odżywcza (kaloryczność), masa opakowania, itp. były właściwe i aktualne.
10. Wszelkie informacje o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 1132). W przypadku zakupu Towaru, na który wprowadzona jest z jakichkolwiek przyczyn błędna cena, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie, a Zamówienie zostanie jednostronnie przez Sprzedawcę anulowane. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących Towaru należy kliknąć na jego nazwę.
11. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany bądź przy opisie Towaru bądź w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dostępności Towaru w ilości wskazanej przez Kupującego brak jest możliwości złożenia skutecznie Zamówienia. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie dostępności danego Towaru można skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Gdyby jednak z różnych przyczyn doszło do takiego Zamówienia Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie.
12. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe w następujący sposób:
a) Po kliknięciu na interesujący Towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wybraniu ilości zamawianego Towaru trzeba kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
* Operacja ta będzie możliwa do wykonania tylko wtedy kiedy Towar będzie dostępny. W przypadku braku określonej przez Kupującego ilości Towaru pojawi się komunikat o braku możliwości Zamówienia i Kupujący będzie mógł ograniczyć ilość zamawianego Towaru lub zrezygnować z Zamówienia.
b) Jeśli chcemy dodać kolejne Towary do Koszyka klikamy pole „Kontynuuj Zakupy”, ponownie wybieramy interesujący nas Towar, wybieramy jego ilość i dodajemy do Koszyka.
c) Po dokonaniu wyboru interesujących nas Towarów ze Sklepu Internetowego klikamy pole “Zobacz koszyk”.
d) Ukaże się rubryka zawierająca podsumowanie zakupów, tj. wybrane przez nas Towary, opis wybranych przez nas Towarów, cenę jednostkową poszczególnych Towarów, ilość poszczególnych Towarów, całkowitą wartość Zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług oraz kosztami dostawy. W tabeli tej znajduje się również możliwość usunięcia z Koszyka wybranych Towarów lub dokonania zmiany w zakresie ilości wybranych Towarów.
e) Stan Koszyka możemy sprawdzić również klikając przycisk „Mój Koszyk” widoczny na stronie sklepu internetowego.
f) Aby sfinalizować Zamówienia należy kliknąć pole „Przejdź do kasy”.
g) Aby dokonać Zamówienia należy ponadto wypełnić odpowiednio rubryki pn.: 1.”Adres dostawy”, 2. „Metody dostaw”, 3.”Wybierz metodę płatności” oraz zaakceptować warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym regulamin Sklepu Internetowego.
h) Jeśli już mamy założone konto wystarczy się zalogować, podając adres e-mail i hasło.
Wprowadzone uprzednio dane przy rejestracji konta można edytować i poprawiać. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy lub szkody powstałe w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub ich niepoprawienia.
13. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
14. Przyjęcie Zamówienia Kupującego potwierdzone zostanie elektronicznie poprzez wysłanie, na wskazany przez Kupującego, podczas rejestracji, adres e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m. in.: numer Zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być, w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowane telefonicznym potwierdzeniem złożonego przez Klienta zamówienia.
15. Kupujący może dokonać zmian w swoim zamówieniu do momentu zmiany statusu w zamówieniu na „w realizacji”, o czym Kupujący zostaje zawiadomiony e-mailowo.
16. Kupujący może anulować swoje zamówienie pisemnie lub telefonicznie do momentu zmiany statusu w zamówieniu na „wysłane”, o czym Klient zostanie zawiadomiony mailowo.
17. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
a) Kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu Sklepu Internetowego.
b) Zamówienia nie można zrealizować z przyczyn logistycznych.
c) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia.
d) Wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
e) Wystąpienia siły wyższej.
18. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.
19. Kupujący w zależności od wyboru formy dowodu zakupu otrzymuje paragon lub fakturę, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki, przesłana drogą elektroniczną bądź może przybrać postać faktury elektronicznej.
20. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać adres e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania w sposób nieuprawniony z kont Kupujących przez osoby trzecie.
21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


§ 4. Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany przesyłką kurierską.
3. Kupujący jest także uprawniony do odbioru Towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Dokładne koszty transportu zostaną także wskazane podczas składania Zamówienia i są uzależnione między innymi od deklarowanego miejsca dostawy.
4. Sprzedawca przekaże Kupującemu informację o wyjściu Towaru z magazynu Sprzedawcy, przekazaniu przesyłki przewoźnikowi oraz sposobie i możliwościach sprawdzania aktualnego statusu przesyłki.
5. Przy odbiorze Towaru Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie zewnętrzne nie posiada uszkodzeń, ubytków powstałych podczas transportu, oraz nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego odbioru, do sprawdzenia czy przesyłka jest kompletna i czy zawartość przesyłki jest zgodna z przedmiotem Zamówienia.
6. Dostawy są realizowane, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od deklarowanego miejsca dostawy i wybranej formy płatności.
8. Szacowany czas nadania przesyłki wynosi trzy dni robocze, liczone od dnia roboczego następującego po dniu złożenia przez Kupującego Zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Przedstawiciel firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie przesyłki do rąk własnych Kupującego.
10. Kurier inicjuje kolejną próbę dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, przy czym w przypadku kolejnego braku jej odbioru, zostaje ona odesłana z powrotem do Sprzedawcy.
11. Sprzedawca może podjąć po uzgodnieniu z Kupującym próbę wysyłki Zamówienia ponownie po wykluczeniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Kupujący musi być świadomy poniesienia dodatkowych kosztów związanych z powtórną wysyłką.
12. Termin dostawy określony w procesie akceptacji Zamówienia jest wyrazem preferencji Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Kupującego terminie w wyniku zdarzeń i sytuacji, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
13. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
14. Sprzedawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji Zamówienia powstałymi na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym m.in. działania siły wyższej czy innych zdarzeń losowych, działania lub zaniechania Kupującego, podania przez Kupującego niedokładnego lub błędnego adresu.
15. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu nie będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.


§ 5. Płatności


1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę.
2. Klient dokonuje płatności za zakupy Sprzedawcy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu podczas składania Zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:
– płatność kartą online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24,
– płatność przelewem online (wszystkie banki internetowe) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24,
– płatność przelewem zwykłym (offline),
3. Płatność następuje wyłącznie w walucie PLN.


§ 6. Procedura reklamacji


1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zagwarantowania prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i obliguje Sprzedawcę usunąć w rozsądnym terminie wszystkie błędy zgłaszane przez Kupujących. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Błędy związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy, drogą mailową pod adres sklep@zbabcinejspizarni.pl
lub przez formularz kontaktowy na stronie www.zbabcinejspizarni.pl  W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca jest zobligowany do doręczenia Kupującemu sprzedawanych Towarów wolnych od wad. Reklamacje Towarów, należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument – nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Sprzedawcy.
5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Kupującego. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzyskania.
6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Towaru nabytego u Sprzedawcy przez Kupującego nie będącego Konsumentem (przedsiębiorcę) jest wyłączona, na co Kupujący nie będący Konsumentem wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem terminu przydatności Towaru do spożycia, zamieszczonym bezpośrednio na opakowaniu lub etykiecie Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
10. Postanowienia ust. 9 nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu dostarczenia Towaru Kupującemu, Towar był przeterminowany.

 

§ 7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odnośnie odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną podając imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail).
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej można złożyć także na formularzu, którego Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest
OBP Incentive & Sport Travel Sp. z o. o., 02-804 Warszawa, ul. Kraski 53A.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:
a) zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – w tym realizacji zamówień i zwrotów, wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, zarządzania płatnościami,
b) obsługi reklamacji,
c) obsługi konta użytkownika,
d) przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter,
e) zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem,
f) wypełniania zobowiązań prawnych,
g) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
h) tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk.

3. Kupujący ma prawo do:
a) dostępu do danych – Kupujący ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę,
b) przenoszenia danych – Kupujący, który przekazał dane osobowe Usługodawcy na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie,
c) poprawiania danych – Kupujący ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne. Posiadacze konta klienta w Sklepie Internetowym (Moje Konto) mogą edytować swoje dane osobowe na profilu swojego konta,
d) usunięcia danych – Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Usługodawcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
– ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane w części,
– ma nieuregulowane zobowiązanie pieniężne, niezależnie od metody płatności,
– w przypadku podejrzenia, że Kupujący korzystał z usług Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy,
– ma niezakończone postępowanie reklamacyjne lub procedurę zwrotu,
– jeśli Kupujący dokonał zakupów w Sklepie Internetowym – dane osobowe dotyczące transakcji będą zachowane w celach księgowych,
e) ograniczenia przetwarzania danych – pod warunkiem, że:
– Kupujący zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne – do czasu zweryfikowania ich poprawności,
– Kupujący nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy – po zweryfikowaniu przez Usługodawcę, czy taki uzasadniony prawnie interes istnieje,
– przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezgodne z prawem, a Kupujący nie wyraził zgody na wykasowanie swoich danych,
– Usługodawca nie potrzebuje już danych osobowych Kupującego, ale dane te są wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
f) niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy – chyba, że Usługodawca znajdzie zgodne z prawem uzasadnienie procesu, w którym przetwarza dane albo z powodu roszczeń prawnych,
g) odwołania zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera – wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter,
h) zgłoszenia skargi w organie nadzorczym – gdy Kupujący uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego jest:
a) w przypadku zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – realizacja umowy sprzedaży,
b) w przypadku obsługi reklamacji – realizacja umowy sprzedaży,
c) w przypadku obsługi konta użytkownika – zgoda złożona w momencie zakładania konta,
d) w przypadku przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych, w tym m.in. newslettera,
e) w przypadku zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem – realizacja uzasadnionego interesu Usługodawcy,
f) w przypadku wypełniania zobowiązań prawnych – realizacja przez Usługodawcę obowiązków nałożonych przepisami ustawowymi,
g) w przypadku zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego – realizacja uzasadnionego interesu Usługodawcy,
h) w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – realizacja uzasadnionego interesu Usługodawcy.

5. Usługodawca w celu prowadzenia Sklepu Internetowego będzie przetwarzał następujące dane:
a) w przypadku zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,
b) w przypadku obsługi reklamacji – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,
c) w przypadku obsługi konta użytkownika – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, dane i historię płatności, informacje o zamówieniach
d) w przypadku przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – imię, adres e-mail,
e) w przypadku zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, historia zamówień, historia płatności, informacje o dostawach,
f) w przypadku wypełniania zobowiązań prawnych – imię, nazwisko, adres, adres e-mail, data transakcji, kwota transakcji, numer zamówienia,
g) w przypadku zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień,
h) w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień.

6. Dane osobowe Kupującego są powierzane podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Usługodawcy, jako Administratora danych są: firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmiot realizujący obsługę księgową Usługodawcy, firma udostępniająca system do wysyłki newslettera, podmiot dostarczający systemy chmurowe, podmiot prowadzący na zlecenie Usługodawcy windykację. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania. Powyższe instytucje mają jednak niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania danych Kupującego.

7. Kupujący przekazuje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek jest to konieczne do dokonania rejestracji konta czy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Dane Kupującego wpisane w formularzu zamówienia lub podane przy rejestracji konta zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Sprzedawcę.

9. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) wskazuje, że podanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, z wyjątkiem usługi newslettera, dla której wystarczające jest podanie adresu e-mail.

10. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres babcia@babcinaspizarnia.pl,
c) Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Mojego Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy czy szkody powstałe w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub ich niepoprawienia.

11. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży,
b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści niniejszego Regulaminu, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz dowodu zakupu,
c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

 

§10. Zmiana Regulaminu


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zmianę Regulaminu.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący posiadający Moje Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§ 11. Prawa autorskie


1. Sprzedawcy oraz podmiotom, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach prawnych przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu witryny znajdującej się pod adresem www.zbabcinejspizarni.pl, jej zawartości, wizualizacji, znaków słownych i graficznych na niej się znajdujących i treści na niej prezentowanych.
2. Prawa do w/w utworów podlegają ochronie prawnej i są w całości lub części zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub przetwarzanie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Sprzedawcy jest nieuprawnione.

 

§ 12. Polityka cookies


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
W przypadku Usługodawcy pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu www.

§ 13. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów Kupujący przeznaczy dostarczony Towar.
2. Oferta Sklepu Internetowego jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.);
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.);
d) Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 );
e) Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823),
f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………………

Adres Konsumenta
OBP Incentive & Sport Travel Sp. z o. o.

02-804 Warszawa, ul. Kraski 53A

Adres e-mail: sklep@zbabcinejspizarni.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja ………………………………………….. (Imię i Nazwisko Konsumenta), niżej podpisany, niniejszym informuję, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2017 r., poz. 683 ), o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………….. .

Umowa sprzedaży została zawarta w dniu ……………………… .
Przedmiot umowy sprzedaży został odebrany w dniu ………………………………… .

………………………………………………
(podpis Konsumenta)